Uchwalono budżet miasta Rudy Śląskiej na 2024 rok z planem przekroczenia miliarda złotych

Dziś, radni Rudy Śląskiej zatwierdzili budżet na rok 2024, który przewiduje zarówno dochody, jak i wydatki przekraczające miliard złotych. Zaplanowano, że niemal 150 milionów złotych zostanie przeznaczonych na inwestycje. Prezydent miasta, Michał Pierończyk, podkreśla, że jest to budżet służący konsolidacji finansów miasta, wynika to z uwzględnienia w nim kosztów kontynuacji działań już rozpoczętych oraz realizowanych w większości dzięki wsparciu zewnętrznym. Dodatkowo, zapewniono środki na sporządzanie dokumentacji jak również wkłady własne, które mają umożliwić pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych – krajowych i unijnych.

Dochody miasta na 2024 rok zostały zaplanowane w kwocie 1,043 mld złote, natomiast wydatki wyniosą 1,075 mld złote. W efekcie deficyt ma wynieść 31,4 miliona złote. Część tej sumy zostanie pokryta za pomocą wolnych środków pochodzących z kredytu zaciągniętego w bieżącym roku. Przewiduje się, że zadłużenie miasta wyniesie 367,9 mln złote, co oznacza wzrost jedynie o około 900 tysięcy złote w porównaniu z rokiem 2023. Skarbnik miasta, Ewa Guziel, zaznacza, że poziom zadłużenia miasta pozostaje na bezpiecznym poziomie. Powołuje się na wskaźnik zadłużenia, który w 2024 roku będzie niewiele wyższy od tego z 2018 roku i wyniesie 35,25%.

Na wydatki inwestycyjne w budżecie na 2024 rok zaplanowano ponad 148,9 milionów złotych. Priorytetem władz miasta są ekologiczne inwestycje. Przewidziano, że ponad 4,1 miliona złotych zostanie przeznaczone na instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych komunalnych. Ponadto planowane termomodernizacje infrastruktury publicznej i komunalnych budynków mieszkalnych zasobu miasta mają kosztować kolejne 9,2 miliony złotych. W budżecie uwzględniono również kwotę 8,3 milionów złotych na modernizacje tych ostatnich.

Wydatki inwestycyjne obejmują także środki na rewitalizację. Głównym projektem w tej sferze jest rewitalizacja Wielkiego Pieca Huty „Pokój”, na którą zabezpieczono 15,7 milionów złotych. Dodatkowo, na rewitalizację Szybu Franciszek oraz jego zabudowań przeznaczono 5,8 milionów złotych. Planowane jest również zagospodarowanie terenów zielonych, w tym placu Jana Pawła II w Nowym Bytomiu, na co przeznaczono 1,1 miliona złotych. Na modernizację dachów obiektów MOSiR, w tym basenu w Rudzie oraz hali w Nowym Bytomiu, przewidziano 1,8 miliona złotych. Największą inwestycją w mieście będzie kontynuacja budowy trasy N-S od DTŚ do ulicy Magazynowej, na co zaplanowano 35,7 milionów złotych. Przebudowa ulicy Wolności, która jest realizowana od ponad roku, ma kosztować ponad 18,3 milionów złotych. Z kolei 6,5 miliona złotych zaplanowano na przebudowę dróg gruntowych.

W uchwalonym budżecie zabezpieczono również fundusze na zadania, które jeszcze dwa lata temu nie były finansowane lub finansowanie ich było bardzo ograniczone. To między innymi dofinansowanie sportu – 3,5 miliona złotych, dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach – 1,1 miliona złotych oraz dotacje konserwatorskie – 700 tysięcy złotych.

Należy zaznaczyć, że budżet na przyszły rok musi być także rozpatrywany w kontekście przewidywanych wydatków, które mimo rosnących dochodów będą wyższe, a w niektórych pozycjach znacznie wyższe. W porównaniu z projektem budżetu na 2023 rok najbardziej wzrosną wydatki przeznaczone na wynagrodzenia, w tym podwyższenie pensji minimalnej. Będzie to kwota 42,4 miliona złotych. Następnie wydatki na komunikację publiczną – 19,4 mln złote oraz zakup mediów, szczególnie energii elektrycznej i cieplnej – 8,9 milionów złotych.

Podczas dzisiejszej sesji rady miasta, za uchwaleniem budżetu na 2024 rok głosowało 22 radnych, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Na dzień 14 grudnia bieżącego roku, dochody budżetu Rudy Śląskiej mają wynieść ponad 1,041 mld złote, natomiast wydatki 1,166 mld złote. Rekordowe 271,2 miliony złotych ma zostanie przeznaczone na wydatki inwestycyjne.