Uchwalone przez rudzką radę miejską programy wsparcia rodzin i pieczy zastępczej na lata 2024-2026

Rada Miejska Ruda Śląska podjęła decyzję o uchwaleniu Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej, oba obejmujące lata 2024-2026. Potwierdziła tym samym swoje zaangażowanie w zarówno pomoc rodzinom, jak i realizację działań profilaktycznych i edukacyjnych. Celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania rodziny jako podstawowej jednostki społecznej i wsparcie dzieci wychowanych poza ich biologicznymi rodzinami – zaznaczyła Anna Krzysteczko, wiceprezydent miasta.

Zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, radni uchwalili te programy. Pierwszy z nich skupia się na pomocy dla rodzin, które nie są w stanie właściwie pełnić swojej roli opiekuńczo-wychowawczej. Szczególnie dotyczy to rodzin wieloproblemowych, które wymagają profesjonalnej i skutecznej pomocy. Jak podkreśla Anna Krzysteczko, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Rudzie Śląskiej świetnie radzą sobie z tym wyzwaniem, co przekłada się na systematyczną poprawę sytuacji rodzin w mieście.

Według danych zgromadzonych przez MOPS, w 2022 roku 664 rodziny miały problemy z pełnieniem funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Miasto oferuje im wsparcie pracownika socjalnego oraz asystenta rodziny. W 2020 roku wsparcie to obejmowało 149 rodzin, w 2021 – 171, a w 2022 – 176. Pracownicy Działu ds. Asysty Rodzinnej są zaangażowani w wspieranie tych rodzin, dzięki czemu sytuacja rodzin w mieście z roku na rok się poprawia.

Dyrektor MOPS w Rudzie Śląskiej, Krystian Morys, podkreśla jak ważne jest świadome działanie z rodzinami mającymi problemy. Program stawia na wczesne diagnozowanie problemów występujących w rodzinach, profilaktykę, monitorowanie sytuacji i zapewnienie konkretnego wsparcia. Jak zaznacza Krystian Morys, pomoc jest indywidualizowana i kompleksowa.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest nie tylko miejscem realizacji takich projektów jak „Ruda Śląska – nowa jakość pracy socjalnej”, który wprowadził nowy system organizacyjny oddzielający zadania administracyjne od pracy socjalnej i usług, ale również organizatorem pieczy zastępczej. Ta ostatnia jest skierowana do dzieci, które nie mogą pozostać w swojej rodzinie biologicznej i potrzebują wsparcia w trudnej sytuacji.

Niestety, liczba dzieci w pieczy zastępczej rosła: w 2021 roku było ich 653, w 2022 – 657, a w 2023 – 704. Jednakże, oprócz troski o stały wzrost liczby rodzin zastępczych (w ciągu tych lat utworzono 85 nowych), miasto oferuje także szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych.

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej ma na celu optymalizację opieki nad dzieckiem. Przewiduje pozyskiwanie nowych rodzin zastępczych i współpracę z różnymi instytucjami na rzecz reintegracji rodziny. Warto podkreślić, że miasto udziela wsparcia nie tylko rodzinom zastępczym, ale również młodym dorosłym, którzy po osiągnięciu pełnoletności opuszczają zarówno rodzinną, jak i instytucjonalną pieczę zastępczą – zaznacza Anna Krzysteczko.

Ruda Śląska posiada rozbudowany system wsparcia dla rodzin. Obejmuje on oprócz MOPS-u takie instytucje jak Placówka Wsparcia Dziennego, świetlice, Kluby Młodzieżowe, placówki oświatowe, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych, Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki służby zdrowia, Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej SPZOZ, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd Rejonowy i Straż Miejska.