Czy zmieni się sposób naliczania opłat za wywóz odpadów w Rudzie Śląskiej? Decydujące głosy padną na sesji Rady Miasta

Pojawiły się nieoficjalne informacje, które sugerują, że władze Rudy Śląskiej rozważają wprowadzenie nowego systemu naliczania opłat za wywóz śmieci. Rozważane są zmiany dotyczące obecnej metody, która bazuje na liczbie mieszkańców poszczególnych nieruchomości. W miejsce starego podejścia miałby wejść system, który wynajmuje opłaty według metrażu nieruchomości.

Spekulacje na temat potencjalnej zmiany sposobu naliczania opłat za wywóz odpadów krążyły już od pewnego czasu wśród mieszkańców miasta. Podczas jednej z transmisji live, prezydent Michał Pierończyk odpowiedział na pytanie dotyczące tej kwestii. Podkreślił, że chociaż jeszcze nie podjęto żadnych konkretnych decyzji w tej sprawie, to jest ona intensywnie rozważana przez władze miasta. Została również zaprezentowana radnym koncepcja nowego systemu opłat za usługę wywozu odpadów.

Prezydent Pierończyk podczas online spotkania z mieszkańcami miasta wytłumaczył, dlaczego zastąpienie obecnego systemu nowym miałoby korzyści dla całego miasta. Zauważył, że obecna metoda, która nalicza opłatę na podstawie liczby mieszkańców ma pewną istotną wadę – miasto jest zamieszkiwane przez więcej osób, niż jest oficjalnie zgłoszonych do opłat za wywóz odpadów. Proces identyfikacji tych, którzy nie płacą jest skomplikowany.

Prezydent Pierończyk argumentował, że proponowana metoda opłaty od metrażu rozwiązałaby ten problem. Zapewniłby to nie tylko pokrycie wszystkich obywateli systemem opłat, co uniemożliwiłoby unikanie płacenia, ale także znacznie odciążyłoby prace administracyjne. Wskazał na wiele innych miast, gdzie taka metoda została wprowadzona i działa efektywnie. Obecny system opisuje jako „pełen luk” i ma nadzieję, że jego zmiana pomoże zgromadzić miastu więcej środków. Dodatkowo, zarządcy budynków również wyrazili swoje poparcie dla proponowanej metody naliczania opłat.

Zgodnie z obowiązującym prawem, gminy mają swobodę w wyborze metody naliczania opłat za wywóz odpadów, jak również w ustalaniu wysokości stawek. Jednak muszą one przestrzegać limitów zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W 2023 roku maksymalne stawki wynoszą: 44,99 zł za mieszkańca, 15,75 zł za m3 zużytej wody oraz 1,80 zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Obecna opłata za wywóz odpadów w Rudzie Śląskiej wynosi 37 zł za mieszkańca dla nieruchomości zamieszkanych. Nie jest jeszcze jasne, czy nowy system opłat sprawi, że mieszkańcy miasta zapłacą więcej za wywóz odpadów. Jest to zależne od stawki za m2, której jeszcze nie ustalono.

Władze miejskie podkreślają, że decyzja dotycząca ewentualnej zmiany metody naliczania opłat musi być dobrze przemyślana i przynieść korzyści dla miasta. Jacek Morek, wiceprezydent miasta podkreślił, że system gospodarki odpadami wymaga reform i argumentował, że celem tych zmian powinno być uporządkowanie kwestii związanej z ważeniem odpadów u źródła. Podkreślił również konieczność osiągnięcia odpowiednich współczynników selektywnej zbiórki odpadów, które są kluczowe dla decyzji dotyczących zarządzania odpadami na poziomie miejskim. Wszystko to wymaga czasu i przemyślanych działań.

Ostateczna decyzja dotycząca ewentualnej zmiany systemu opłat za wywóz odpadów zostanie podjęta przez miejscowych radnych.

Aktualnie obowiązująca w Polsce Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje trzy metody naliczania opłaty za wywóz śmieci: od liczby mieszkańców, od zużycia wody lub od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Obecnie w Rudzie Śląskiej stosowany jest pierwszy z tych sposobów – opłata wynosi 37 zł miesięcznie od mieszkańca nieruchomości zamieszkanej, a zasada ta obowiązuje od lutego 2023 roku.