Rekrutacja do miejskich przedszkoli w Rudzie Śląskiej na rok 2024/2025

Elektroniczny proces rekrutacji do placówek przedszkolnych prowadzonych przez miasto Ruda Śląska ma rozpocząć się 1 marca. Rodzice, którzy pragną zapisać swoje pociechy do jednego z tych przedszkoli, mają czas do 15 marca na złożenie stosownego wniosku. Jeśli natomiast dziecko jest już uczniem danego przedszkola i rodzice chcą, aby kontynuowało tam edukację, powinni złożyć odpowiednią deklarację w okresie od 15 do 21 lutego.

Anna Krzysteczko, wiceprezydent ds. społecznych, podkreśla, że okres przedszkolny to czas intensywnego rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka. Stąd też starania miasta o zapewnienie dostępności publicznych placówek dla wszystkich dzieci w wieku 3-6 lat, które chcą wziąć udział w rekrutacji. Wprowadzane są niezbędne zmiany, jak na przykład uruchomienie 4 nowych oddziałów przedszkolnych od września 2024 roku w Szkole Podstawowej nr 17 im. prof. Jana Karskiego. Komisja rekrutacyjna z Miejskiego Przedszkola nr 30 im. Bajkowej Krainy będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie naboru do tych oddziałów.

Elektroniczny nabór obejmuje dzieci, które po raz pierwszy mają być zapisane do przedszkola. Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola i mają kontynuować tam edukację, muszą do 21 lutego złożyć stosowną deklarację – informuje Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta. Jeżeli rodzice pragną zmienić przedszkole, muszą wypełnić deklarację o rezygnacji i ich dziecko weźmie udział w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. W przypadku niezakwalifikowania się dziecka do nowej placówki, miejsce w dotychczasowej instytucji nie jest gwarantowane.

Podczas składania wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy, rodzice muszą wypełnić formularz online dostępny na stronie internetowej. Mogą oni ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech placówkach. Wniosek powinien zawierać wybór 1, 2 lub 3 przedszkół, zgodnie z preferencjami rodziców – tłumaczy Piecko. Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować oraz wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji, wraz z wzorami wniosków, są dostępne w każdym przedszkolu.

Decydujące znaczenie w procesie rekrutacji mają ustalone kryteria. Punktowane są takie aspekty jak pochodzenie z rodziny wielodzietnej, niepełnosprawność dziecka, rodzica lub rodzeństwa, samotne wychowywanie dziecka przez rodzica czy objęcie go pieczą zastępczą – wyjaśnia Aleksandra Piecko. W drugim etapie postępowania brane są pod uwagę dodatkowe kryteria określone przez Radę Miasta, na przykład praca lub studia dziennego trybu obojga rodziców (32 pkt) czy uczęszczanie rodzeństwa do tej samej placówki (16 pkt).

30 listopada 2023 r. Rada Miasta Ruda Śląska wprowadziła nowe kryterium – dodatkowe punkty przyznawane są dla dzieci, które jednocześnie z rodzeństwem ubiegają się o przyjęcie do tego samego przedszkola (8 pkt).

Po przeprowadzeniu analizy zgłoszeń, komisja rekrutacyjna opublikuje 3 kwietnia listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Rodzice, którzy dowiedzą się, że ich dziecko zostało przyjęte, muszą do 10 kwietnia złożyć w przedszkolu potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do placówki. W razie nie dopełnienia tego obowiązku, rekrutacja dziecka zostanie anulowana.

15 kwietnia zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych. W ciągu trzech dni od publikacji listy, rodzice mogą wnioskować o uzasadnienie decyzji komisji.

W procesie rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Rudzie Śląskiej na rok szkolny 2024/2025 biorą udział dzieci urodzone w latach: 2021, 2020, 2019 i 2018 (3-6 latki) zamieszkałe na obszarze miasta Ruda Śląska.