Planowany budżet Rudej Śląskiej na 2024: inwestycje, deficyt i stabilne zadłużenie

Projekt budżetu Rudej Śląskiej na rok 2024 przewiduje dochody i wydatki wynoszące ponad miliard złotych, z czego niemal 130 milionów zostanie przeznaczonych na różnorodne inwestycje. Zgodnie z zaplanowanymi założeniami, deficyt finansowy ma osiągnąć wartość 31,1 miliona złotych, a poziom zadłużenia miasta nie powinien znacząco odbiegać od obecnego stanu. Wszystkie te informacje zostały zawarte w dokumencie, który trafił teraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach celem uzyskania jej opinii. Jednocześnie, projekt został upubliczniony w Biuletynie Informacji Publicznej. Ostatecznym kształcie budżetu na nadchodzący rok zdecydują radni miejski podczas sesji budżetowej zaplanowanej na 14 grudnia.

Prezydent miasta Michał Pierończyk podkreślił, że opracowany projekt budżetu ma na celu konsolidację finansów miasta. Dokument uwzględnia kontynuację realizacji zadań rozpoczętych we wcześniejszych latach, większość z nich realizowana z wsparciem funduszy zewnętrznych. Projekt przewiduje również wydatki na przygotowanie dokumentacji oraz wkłady własne, które mają na celu zwiększenie dochodów miasta poprzez pozyskanie dodatkowych funduszy krajowych i unijnych.

Dochody Rudej Śląskiej w 2024 roku mają wynieść 1,024 miliarda złotych, a zaplanowane wydatki mają osiągnąć wartość 1,055 miliarda złotych. W konsekwencji, deficyt budżetowy wyniesie 31,1 miliona złotych. Większość tej kwoty zostanie pokryta ze środków zgromadzonych z kredytu uzyskanego w bieżącym roku. Według założeń zawartych w projekcie budżetu, zadłużenie miasta ma wynieść 367,9 miliona złotych, co oznacza niewielki wzrost o około 900 tysięcy złotych w stosunku do roku 2023.

Skarbnik miasta Ewa Guziel zaznaczyła, że zadłużenie miasta utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. Wskaźnik zadłużenia według założeń budżetowych na rok 2024 będzie tylko nieznacznie większy niż ten obliczony dla roku 2018 i wyniesie 35,91%.

Projekt budżetu na rok 2024 przewiduje przeznaczenie ponad 129,9 miliona złotych na inwestycje. Władze miasta planują skupić się na inwestycjach związanych z ochroną środowiska. Na montaż instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w budynkach publicznych i mieszkaniowych mają zostać przeznaczone ponad 4,1 miliona złotych. Na termomodernizacje budynków publicznych i mieszkalnych zaplanowano kolejne 7,7 miliona złotych. Dodatkowo, projekt uwzględnia wydatki rzędu 8,3 miliona złotych na modernizację budynków mieszkalnych.

Planowany budżet przewiduje także środki na rewitalizację. Głównym projektem w tej dziedzinie ma być rewitalizacja Szybu Franciszek i jego zabudowań, na co przeznaczono 5,8 miliona złotych. Na rewitalizację terenów zielonych, w tym nowe zagospodarowanie placu Jana Pawła II w Nowym Bytomiu, zaplanowano 1,1 miliona złotych. Na modernizację dachów obiektów MOSiR, w tym basenu w Rudzie i hali w Nowym Bytomiu, ma zostać wydane 1,8 miliona złotych. Najważniejszą inwestycją przewidzianą na 2024 rok będzie dokończenie budowy trasy N-S od DTŚ do ul. Magazynowej, na co zaplanowano 35,7 miliona złotych. Przebudowa ul. Wolności będzie kosztować ponad 25,5 miliona złotych, a na przebudowę dróg gruntowych przeznaczono 6,5 miliona złotych.

W projekcie budżetu zabezpieczono także środki na zadania, które jeszcze dwa lata temu nie były finansowane lub finansowano je w ograniczonym zakresie. Dotyczy to między innymi dofinansowania sportu (3,5 miliona złotych), dofinansowania pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych (1,1 miliona złotych) oraz stypendiów dla uzdolnionej młodzieży szkolnej (24 tysiące złotych).

Przyglądając się projektowi budżetu na rok 2024, trzeba zauważyć, że mimo przewidywanych wzrostów dochodów, wydatki nadal będą wyższe. Najbardziej wzrosną wydatki na wynagrodzenia, w tym podwyżki płacy minimalnej – o 42,4 miliona złotych. Następnie podrożeje komunikacja publiczna – o 19,4 miliona złotych oraz zakup mediów, zwłaszcza energii elektrycznej i cieplnej – o 8,9 miliona złotych.

Projekt budżetu Rudej Śląskiej na rok 2024 musi teraz zostać zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach w ciągu najbliższych 30 dni. Jednak ostateczna decyzja co do kształtu przyszłorocznego budżetu zostanie podjęta przez radnych miejskich podczas sesji budżetowej zaplanowanej na 14 grudnia.