Zgłoś szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków do Urzędu Miasta!

Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości użytkującej zbiorniki bezodpływowe, inaczej zwane szamba, lub indywidualne oczyszczalnie ścieków, powinieneś zgłosić ten fakt do Urzędu Miasta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasady te muszą zostać dopełnione przez każdego przed 30 kwietnia bieżącego roku, poprzez wypełnienie specjalnej ankiety.

Obowiązek ten wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Aktualne przepisy nakazują prowadzenie przez gminy ewidencji elektronicznej wszystkich zbiorników bezodpływowych oraz urządzeń do oczyszczania ścieków. Jak wyjaśnił wiceprezydent Jacek Morek, właściciele nieruchomości są zatem zobowiązani zgłosić posiadany zbiornik do tejże ewidencji.

Proces zgłoszenia obejmuje wypełnienie ankiety, która dotyczy metod gromadzenia i odprowadzania ścieków oraz podstawowych parametrów stosowanego zbiornika. Następnie należy dostarczyć tę ankietę do Urzędu Miasta, dołączając do niej wymagane dokumenty, takie jak kopia umowy na odbiór nieczystości ciekłych z autoryzowaną firmą, kopie rachunków lub faktur za usługę wywozu ścieków z 2023 roku oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Ankietę można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej lub pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta.

Dostarczyć zgłoszenie można osobiście do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda Śląska, przesłać listownie na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, lub elektronicznie przez platformę ePUAP pod adresem skrytki: /umrudasl/pisma.

Jeżeli właściciele nieruchomości nie dopełnią tego obowiązku, władze miasta przeprowadzą kontrolę terenową. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, takich jak brak potwierdzeń opłat za usługi wywozu nieczystości czy nieważna umowa na te usługi, mogą zostać nałożone surowe sankcje. Nie tylko mówimy tu o mandatach karnych, ale również o możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego.