Znęcanie psychiczne i fizyczne nad partnerkami landsztatem czterech mężczyzn z Rudy Śląskiej

Policja, wraz z przedstawicielami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia, ma obowiązek działać w przypadku podejrzenia wystąpienia przemocy w rodzinie. Te działania są podejmowane w ramach procedury „Niebieska Karta”.

Celem tych działań jest zatrzymanie przemocy w rodzinie na etapie, który jeszcze nie spełnia przesłanek przestępstwa. Policja, wykonując swoje ustawowe obowiązki, reaguje na każdy sygnał dotyczący możliwości wystąpienia przemocy w rodzinie. Dąży do utrzymania na wysokim poziomie zadań realizowanych w tym obszarze poprzez szereg inicjatyw, takich jak udostępnianie kanałów komunikacji dla obywateli, które wspierają działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Jeśli jesteś w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia wynikającego ze stosowania przemocy w rodzinie, skontaktuj się natychmiast z numerem alarmowym 112, obsługiwanym przez operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Twoje zgłoszenie zostanie natychmiast przekazane odpowiednim jednostkom organizacyjnym Policji.

Procedura „Niebieska Karta” może zostać uruchomiona bez zgody osoby doświadczającej przemocy. Jeżeli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, nie wahaj się powiadomić Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jeżeli jesteś ofiarą przemocy domowej, skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji, dzielnicowym lub zgłoś do odpowiednich służb!