Przypomnienie od Rudzkich Policjantów: Niepłacenie alimentów może skutkować karą więzienia

Patrole policyjne z Rudy Śląskiej przypominają społeczeństwu o istotnych prawach: zgodnie z obowiązującym prawem, jeżeli opóźnienie w płaceniu alimentów wynosi równowartość trzech miesięcznych świadczeń, osoba zobowiązana do płacenia alimentów może być ukarana nawet rokiem pozbawienia wolności.

Kodeks karny ma wyraźny zapis na ten temat w artykule 209 paragraf 1: „Każdy, kto unika wykonania obowiązku płacenia alimentów, co do którego wysokość jest określona przez decyzję sądową, porozumienie zawarte przed sądem lub innym organem albo inną umowę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo nawet rokiem pozbawienia wolności, jeśli łączna kwota zaległości wynosi co najmniej równowartość trzech regularnych świadczeń lub jeśli opóźnienie w płaceniu świadczenia nieokresowego wynosi co najmniej trzy miesiące.”

Przepisy ustawodawcze przewidują ostrzejszą karę, jeśli osoba zobowiązana do płacenia alimentów naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych – wówczas kara może wynieść nawet dwa lata pozbawienia wolności.

Jednakże, jeśli sprawca uiści pełną kwotę zaległych alimentów nie później niż 30 dni od pierwszego przesłuchania jako osoba podejrzana, nie podlega on karze. W praktyce oznacza to, że postępowanie przeciwko niemu jest umarzane.