Przemyślane rewitalizacje terenów zielonych w Rudzie Śląskiej z udziałem mieszkańców

W Rudzie Śląskiej trwają prace nad opracowaniem koncepcji zagospodarowania dwunastu miejsc pełnych zieleni. Koncepcje powstają na bazie opinii mieszkańców zgromadzonych podczas spotkań konsultacyjnych, które odbyły się w październiku i listopadzie bieżącego roku. Utworzone dokumenty pomogą miastu w przyszłym roku w przygotowaniu dokumentacji technicznej oraz ubieganiu się o wsparcie finansowe zewnętrzne, głównie w obszarach rewitalizacji miejskiej i ochrony natury i bioróżnorodności.

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami były pierwszym krokiem w procesie tworzenia koncepcji. W październiku odbyły się pierwsze rozmowy, a ich wyniki posłużyły do stworzenia wstępnych koncepcji, które zostały przedstawione na kolejnych spotkaniach w listopadzie. To właśnie na bazie tych dyskusji utworzone zostały ostateczne plany zagospodarowania określonych terenów. Koncepcje te będą niezbędne dla władz Rudy Śląskiej w przyszłym roku do przygotowania dokumentacji technicznej i ubiegania się o fundusze zewnętrzne na rewitalizację obszarów miejskich i ochronę przyrody i bioróżnorodności.

Plan zagospodarowania został stworzony dla 12 terenów zielonych w różnych lokalizacjach miasta Ruda Śląska. Większość z nich leży w obszarach przeznaczonych do rewitalizacji, zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji miasta Ruda Śląska do roku 2030. W całym procesie opracowywania koncepcji miasto współpracuje ze Śląskim Ogrodem Botanicznym.

Wiceprezydent Aleksandra Skowronek informuje, że finansowanie tego etapu projektu pochodzi z własnych środków miasta, natomiast na prace renowacyjne planowane na przyszły rok będą ubiegane fundusze zewnętrzne. Prezydent Michał Pierończyk przypomina, że działania rewitalizacyjne miejskich podwórek i skwerów rozpoczęto w 2014 roku, angażując od początku mieszkańców. W 2015 roku powstał program renowacji podwórek, a następnie pozyskano środki unijne, które umożliwiły modernizację 11 lokalizacji w latach 2018-2020.

Program renowacji podwórek był unikatowym rozwiązaniem na skalę ogólnopolską. Podczas jego realizacji odnowiono podwórka na różnych ulicach Rudy Śląskiej. Ważnym elementem rewitalizacji były działania mieszkańców, którzy nie tylko brali udział w konsultacjach, ale również angażowali się w prace rewitalizacyjne. Ponad 3 tysiące rudzian zaangażowało się bezpośrednio w projekt.

Projekt „Ruda Śląska stawia na podwórka” realizowany był w ramach działań społecznych rewitalizacji przez RAR Inwestor Sp. z o.o. Zakładał on aktywizację społeczno-zawodową, edukacyjną i kulturalną mieszkańców rewitalizowanych obszarów Rudy Śląskiej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wymienionych podwórek.

Wartość projektu „Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie Miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną – etap 1” to ponad 7,4 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wynosi blisko 4,1 mln zł. Projekt „miękki” o wartości ponad 819 tys. zł otrzymał dofinansowanie – 778 tys. zł.