Apel służb porządkowych do właścicieli nieruchomości i kierowców o konieczność odśnieżania

Jesteśmy świadkami wezwań straży miejskiej skierowanych do administracji budynków i ich właścicieli, wymagających regularnego odśnieżania dachów oraz usuwania sopli lodu. Te zaspy nie tylko stanowią bezpośrednie zagrożenie dla ludzi i ich dobrostanu, ale także dla ich mienia. Właścicielom nieruchomości przypomina się także o obowiązku usunięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników wzdłuż nieruchomości.

W ostatnim czasie dostrzegliśmy intensywne opady śniegu. W dniu dzisiejszym słońce wreszcie się pokazało, a razem z nim nastała odwilż. Ten proces topnienia śniegu, szczególnie przy obecnej temperaturze, powoduje, że śnieg na dachach budynków staje się mokry i ciężki, co może prowadzić do jego osunięcia i potencjalnego zagrożenia dla osób lub ich mienia.

W związku z powyższym pragniemy ponownie zaapelować do zarządców i właścicieli budynków, a zwłaszcza tych o dużej powierzchni, o regularne odśnieżanie dachów i usuwanie sopli lodowych. Zaniedbanie obowiązku odśnieżania chodników też stanowi zagrożenie. Przypominamy, że zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości są zobowiązani do usunięcia błota pośniegowego, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników przylegających do nieruchomości.

Niewypełnienie tych obowiązków grozi konsekwencjami finansowymi. Kodeks wykroczeń oraz ustawa o prawie budowlanym jasno określają te kary. Na mocy art. 117 Kodeksu Wykroczeń, osoba zaniedbująca czystość i porządek na terenie swojej nieruchomości, nie wykonująca obowiązków lub ignorująca wskazówki i polecenia wydane przez odpowiednie organy, może zostać ukarana grzywną do 1 500 złotych lub karą nagany. Warto również pamiętać, że osoba, która nie dopełni powyższych obowiązków, może ponieść odpowiedzialność cywilną za wypadki, które miały miejsce na terenie jej nieruchomości.

Wzywamy również kierowców do podjęcia działań. Odśnieżanie samochodów to kolejny obowiązek, którego nie można lekceważyć. Zalegający śnieg i zamarznięte szyby znacznie ograniczają widoczność, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Pamiętajcie również o odśnieżeniu tablicy rejestracyjnej, luster i świateł.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym wyraźnie mówi o tym obowiązku. Zgodnie z art. 66 ust.1 pkt. 1 i 5, pojazd uczestniczący w ruchu musi być tak wyposażony i utrzymany, aby jego użytkowanie nie stwarzało zagrożenia dla kierującego nim czy innych uczestników ruchu, nie zakłócało porządku na drodze i nie naruszało praw innych osób. Używanie pojazdu powinno zapewniać kierowcy wystarczające pole widzenia oraz łatwość obsługi urządzeń do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy jednoczesnym jej obserwowaniu. Niezastosowanie się do tego obowiązku może wiązać się z mandatem.