Program pomocy dla bezdomnych zwierząt w Rudej Śląskiej planowany na 2024 rok

Zgodnie z decyzją władz miasta Ruda Śląska, w 2024 roku, na pomoc dla zwierząt bez domu zostanie przeznaczone blisko 698 tysięcy złotych. Ta decyzja została podjęta podczas najnowszej sesji Rady Miasta, gdzie radni zatwierdzili „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie miasta”. Program ten ma na celu zapewnić bezpańskim psom i kotom miejsce w schronisku, odpowiednią opiekę, obowiązkową sterylizację lub kastrację oraz pomoc w znalezieniu nowych właścicieli. Schronisko w Rudzie Śląskiej otrzyma dofinansowanie w wysokości prawie 647 tysięcy złotych. Pozostałe środki będą dystrybuowane między inne organizacje zajmujące się opieką nad zwierzętami.

Zakres działań określonych w programie realizuje Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna”, które mieści się przy ulicy Bujoczka, w dzielnicy Ruda. Zadania tej instytucji obejmują prowadzenie schroniska, monitorowanie sytuacji bezpańskich zwierząt na terenie miasta, ich odławianie i przewożenie do schroniska.

Bezdomność zwierząt jest społecznym problemem, którego przyczyny są różne. Jak zauważa Beata Drzymała-Kubiniok, prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami „Fauna” w Rudzie Śląskiej, głównymi powodami są: porzucanie zwierząt przez właścicieli, niekontrolowane rozmnażanie, ucieczki, łatwość pozyskiwania zwierząt, moda na określone rasy i brak odpowiedniej wiedzy społecznej na temat metod zapobiegania bezdomności zwierząt.

„Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na terenie miasta” obiecuje również zapewnić zwierzętom miejsce w schronisku, reguluje zasady kastracji i sterylizacji, opiekę nad wolno żyjącymi kotami i ich dokarmianie. Program reguluje również procedury adopcyjne. Na realizację tych zadań miasto przeznaczy dokładnie 646 800 złotych w 2024 roku, podczas gdy w bieżącym roku kwota wynosiła 644 800 tysięcy złotych. Obowiązek corocznego przyjmowania programu wynika z ustawy o ochronie zwierząt.

W roku 2023, do końca listopada, Fauna przyjęła do swojego schroniska 389 psów i 232 koty, w tym 234 psy i 121 kotów z terenu miasta Ruda Śląska. Schronisko udzieliło również pomocy innym zwierzętom, takim jak ptaki, jeże, króliki, chomiki, nietoperze, żółwie, zające, węże, wiewiórki, sarny i szynszyle. W ciągu roku przeprowadzono na terenie miasta 456 interwencji dotyczących podjęcia zwierząt i 61 interwencji dotyczących kontroli warunków bytowych zwierząt.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna” prowadzi również program edukacyjny na temat opieki nad zwierzętami skierowany do dzieci i młodzieży o nazwie „Odpowiedzialna przyjaźń”. Program ten realizowany jest od 2002 roku we współpracy ze szkołami i przedszkolami. W ramach programu na terenie schroniska odbywają się prelekcje i warsztaty dla dzieci i młodzieży.

W 2023 roku w schronisku przeprowadzono sterylizację i kastrację na 123 wolno żyjących kotach, a także na 174 psach przebywających w schronisku oraz na 85 kotach. W ramach dokarmiania kotów wolno żyjących wydano w 2023 roku 1249 kilogramów karmy.

Od 2013 roku, w ramach programu znakowania zwierząt z terenu Rudy Śląskiej, zaczipowano łącznie 2699 psów. W 2024 roku planowane jest zaczipowanie kolejnych 20 psów. Miasto pokrywa koszty zakupu chipa i usługi weterynaryjnej polegającej na wszczepieniu go do zwierzęcia.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna” działa od 1994 roku i w przyszłym roku obchodzić będzie swoje 30-lecie. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie Społecznego Schroniska dla Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu w Rudzie Śląskiej, które istnieje od 1996 roku. Instytucja utrzymuje się głównie dzięki pomocy sponsorów – firm i osób prywatnych, które wspierają jej działalność materialnie, oraz ze środków uzyskanych z „1,5 procenta”.

Schronisko w Rudzie Śląskiej jest dostępne dla mieszkańców od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 do godziny 17:00, a w soboty i niedziele od godziny 10:00 do godziny 15:00. Proces adopcji zwierząt obejmuje przeprowadzenie ankiety przedadopcyjnej. Zwierzę może zostać przekazane tylko osobom, które są w stanie zapewnić mu odpowiednie warunki. Przypominamy, że osoby, które chciałyby wesprzeć działalność schroniska, mogą przekazać swoje „1,5 procenta” na rzecz TOZ „Fauna”.

Utrzymywanie schroniska wiąże się z rosnącymi kosztami. Koszty weterynaryjne przekraczają 50 000 złotych miesięcznie. Stałe opłaty za okres od stycznia do listopada wyniosły: zużycie wody 6933 złote, odbiór ścieków 11 283 złote, energia elektryczna 22 697 złotych, wywóz śmieci 29 530 złotych, podatek od nieruchomości 15 678 złotych.