Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Rudzie Śląskiej dzięki budowie dwóch nowych przejść

Ruda Śląska z powodzeniem uzyskała fundusze, które pozwolą na stworzenie dwóch nowych przejść dla pieszych. Miejsca te zostaną zlokalizowane przy ulicach Pokoju oraz Ratowników w dzielnicy Nowy Bytom. Prace budowlane mają rozpocząć się w okresie letnim tego roku. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 125 tysięcy złotych. Dodatkowo, projekt otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 100 tysięcy złotych z Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

Prezydent Michał Pierończyk podkreśla, że nowe przejścia dla pieszych będą dobrze widoczne z dużej odległości. Ich wykonanie zakłada zastosowanie grubowarstwowego oznakowania poziomego i folii odblaskowej do oznakowania pionowego. Istniejące chodniki zostaną obniżone do poziomu jezdni na odcinku czterech metrów. Ponadto, wokół przejść pojawią się bariery chodnikowe, które będą tworzyć obszar separacji dla pieszych. W tym miejscu zaplanowano również instalację nowego oświetlenia, a pewna część obecnych lamp zostanie wymieniona. Pierwsze z przejść znajdować się będzie bezpośrednio przy szkole przy ulicy Ratowników, natomiast drugie przejście, na ulicy Pokoju, zostanie zainstalowane w odległości 120 metrów od przedszkola, ze względu na specyfikę ruchu drogowego.

Decyzja o budowie nowych przejść wynika z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Ruda Śląska w Rękach Mieszkańców – Badania Społeczne Przestrzeni Publicznej. Plan Działań dla Miast. Modelowa Lokalność”. Projekt ten miał na celu popularyzację i implementację zrównoważonych trendów urbanistycznych na poziomie lokalnym. Ulica Pokoju została wskazana przez respondentów jako istotna z punktu widzenia codziennych potrzeb mieszkańców. Przy tej ulicy znajdują się między innymi przychodnie, przedszkole, sala zabaw dla dzieci, administracja spółdzielni mieszkaniowej oraz wejście do parku. Obok niej położona jest szkoła podstawowa przy ulicy Ratowników. W związku z powyższym, już w lutym tego roku miasto złożyło wniosek o dofinansowanie do programu mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, szczególnie poprzez tworzenie lokalnych systemów bezpieczeństwa.

Opinie mieszkańców na temat konieczności budowy nowych przejść zostały również potwierdzone podczas rozmów z dyrektorami Miejskiego Przedszkola nr 4 przy ul. Pokoju 22 i Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Ratowników 15. Po konsultacjach z rodzicami, dyrektorzy wyrazili poparcie dla inicjatywy, w szczególności pod kątem działań prewencyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży.

W ramach przedsięwzięcia planowane są również działania edukacyjne skierowane do uczniów i przedszkolaków. Współpraca ze Strażą Miejską, nauczycielami oraz przedstawicielami Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaowocuje między innymi konkursami plastycznymi, turniejem wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz akcją promującą bezpieczne zachowania na drodze realizowaną przez samych uczniów. Dodatkowo, uczniowie otrzymają ulotki informujące o bezpieczeństwie pieszych na drodze.

Wszystkie te działania mają na celu utrwalenie u dzieci i młodzieży prawidłowych zachowań na drodze. Dlatego też planowany jest między innymi spacer po drogach prowadzących do placówek oświatowych, podczas którego funkcjonariusze Straży Miejskiej przypomną uczniom najważniejsze zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.

Warto zaznaczyć, że obecnie na ulicy Pokoju znajduje się tylko jedno przejście dla pieszych – przy skrzyżowaniu z ulicą Chorzowską. Konsultacje wskazały na potrzebę wyznaczenia dodatkowych przejść, szczególnie w okolicy przedszkola. W tym miejscu zaparkowane samochody ograniczają widoczność, co powoduje duże utrudnienia i poczucie niepewności u pieszych przechodzących przez jezdnię. Budowa dwóch nowych przejść dla pieszych zaplanowana jest na lipiec i sierpień tego roku, a działania edukacyjne rozpoczną się już w nowym roku szkolnym.