Kontynuacja programu "Posiłek w szkole i w domu" w Rudzie Śląskiej na lata 2024-2028

Podczas ostatniego spotkania Rady Miasta Ruda Śląska, zostały przyjęte rezolucje dotyczące kontynuacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Celem przedmiotowego planu jest zapewnienie wyżywienia dla dzieci i uczniów w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych, co gwarantuje zaspokojenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych zarówno w przedszkolach jak i szkołach.

Aktualnie, program „Posiłek w szkole i w domu” jest realizowany na terenie miasta na lata 2019-2023. W roku 2022 z programu tego korzystało 3358 osób. Całkowity koszt tej inicjatywy wyniósł ponad 2,8 mln zł, z czego ponad 1,7 mln zł pochodziło z budżetu państwa, a ponad 1,1 mln zł stanowiły środki z budżetu gminy.

Jednocześnie, podjęto uchwałę o wprowadzeniu programu osłonowego dla dyrektorów placówek edukacyjnych, który umożliwi im dostarczanie posiłków dla potrzebujących dzieci i uczniów bez przeprowadzania badania sytuacji rodzinnej oraz bez konieczności decyzji administracyjnej. Jak wyjaśnił Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w momencie kiedy dziecko zgłosi zapotrzebowanie na posiłek, dyrektor placówki ma możliwość zaopatrzenia go w jedzenie, a następnie informuje o tej sytuacji ośrodek pomocy społecznej. Nie jest przy tym wymagane wydanie specjalnej decyzji przez ośrodek. Istotne jednak, że liczba dzieci objętych tą formą pomocy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby dzieci korzystających z posiłków w szkołach i przedszkolach.

Podjęta została również uchwała dotycząca podniesienia do 200% kryteriów dochodowych, określonych w ustawie o pomocy społecznej, które upoważniają do przyznania zasiłku celowego na zakup jedzenia lub produktów żywnościowych. Od 1 stycznia 2022 roku kryteria te wynoszą 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 600 zł na osobę w rodzinie, więc ich podniesienie spowoduje wzrost tych kwot do odpowiednio 1552 zł i 1200 zł. Dodatkowo przyjęto też uchwałę dotyczącą zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego.

Planowany na lata 2024-2028 program „Posiłek w szkole i w domu” zakłada finansowe wsparcie dla gmin, które udzielają pomocy w formie posiłków, zasiłków celowych na zakup jedzenia lub produktów żywnościowych albo świadczeń rzeczowych dla osób potrzebujących.