Zasilenie funduszy dwóch miejskich spółek w Rudzie Śląskiej: Szpitala Miejskiego i MPGM TBS

Do dwóch spółek miejskich w Rudzie Śląskiej zostanie wprowadzony dodatkowy kapitał. Szpital Miejski oraz MPGM TBS otrzymają pomoc finansową, która pozwoli na realizację niezbędnych inwestycji. Szpital będzie mógł przystąpić do koniecznych remontów oraz zakupu nowego sprzętu medycznego. Z kolei MPGM TBS wykorzysta środki na przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy mieszkań oraz realizacji instalacji odnawialnych źródeł energii. Rada Miasta podjęła decyzję o dokapitalizowaniu tych spółek, z których każda otrzyma odpowiednio 6 milionów złotych i 1 milion złotych.

Prezydent miasta, Michał Pierończyk, który przedstawił projekty uchwał radnym, podkreśla znaczenie takich działań. Miasto jest jedynym właścicielem obu spółek i czuwa nad tym, aby mogły one efektywnie realizować swoje zadania. Dbałość o sektory zdrowia i mieszkalnictwo wymaga bowiem znacznych nakładów finansowych.

Szpital Miejski Sp. z o.o. otrzyma dodatkowy kapitał w wysokości 6 milionów złotych. Środki te będą wykorzystane na pokrycie kosztów niezbędnych remontów, jak informuje zastępca prezydenta miasta ds. społecznych, Anna Krzysteczko. Aktualnie trwa proces selekcji wykonawcy, który podniesie standard trzeciego i czwartego piętra budynku A przy ul. Lipa. To tam znajduje się Oddział Perinatologii, Ginekologii i Położnictwa.

Dodatkowo, dzięki wprowadzonym środkom, szpital będzie mógł zakupić nowy sprzęt medyczny i wyposażenie, takie jak aparaty do USG, elektroterapii, terapii skojarzonej, ultradźwiękowej i elektroterapii, RTG, kriochirurgii, EKG czy fetoskopii, aparat OCT oraz lampę szczelinową.

Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wynosi 1 milion złotych. Jak wyjaśnia Aleksandra Skowronek, zastępca prezydenta miasta ds. zagospodarowania przestrzennego, sfinansowane w ten sposób zostanie opracowanie koncepcji i pełnej dokumentacji technicznej budowy wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Szczęść Boże. Planuje się tam budowę około 150 mieszkań, która ma zostać zakończona w 2026 roku.

Oprócz tego, środki te będą wykorzystane jako wkład własny na realizację inwestycji w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii. MPGM TBS otrzymało również ponad 274 tysiące złotych z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej przy ul. Janasa 13a i Osiedlowej 6 oraz budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem pompy ciepła w siedzibie spółki przy ul. 1 Maja 218. Projekt przewiduje również modernizację kotłowni gazowej w budynku przy ul. 1 Maja 218, dzięki czemu możliwe będzie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku. Wkład własny wynosi prawie 448 tysięcy złotych.